Velkommen til Advokatfirmaet Hemnes

Et nyetablert nisjefirma innen skatt, selskapsrett og transaksjoner i vid forstand

"Very happy with Hans Olav Hemnes" knowledge and use of the law to execute the solution asked for."

2021 Clients testimonials, Legal 500

Advokatfirmaet Hemnes AS - et nisjefirma innen skatt, selskapsrett og transaksjoner i vid forstand

Skatt og merverdiavgift

Hemnes har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål innen skatt og avgift nasjonalt.

Gjennom vårt nettverk tilbys helhetlig bistand innen skatt og avgift over hele verden.  

Les mer ...

Internprising

Internprising «Transfer Pricing», er et viktig satsningsområde for norske skattemyndigheter. I 2020 korrigerte de selskapenes priser i transaksjoner med nærstående selskaper med 15 milliarder kroner. Skatteetaten brukte 100 årsverk på internprisingssaker.

Les mer ...

Selskapsrett

Firmaets kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser.

Les mer ...

M&A, overdragelse av virksomhet

Firmaet bistår i alle faser av transaksjonsprosessen, herunder ved strukturering av transaksjonen og due-diligence gjennomgang. Vi deltar i forhandlinger, utarbeider avtaler og bistår med signering og gjennomføring.

Les mer ...

Global Mobility, arbeid i utland og på kontinentalsokkelen

Sammen med våre samarbeidspartnere kan firmaet bistå arbeidsgivere og ansatte i forbindelse med arbeidsopphold i utlandet.

Les mer ...

Kontraktsrett

Firmaet yter bistand knyttet til avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser.

Les mer ...

Personbeskatning

Hemnes har lang erfaring med nasjonal og internasjonal skatterådgivning til personer med utfordrende inntekts- og formuesforhold. Dette gjelder også personer med formue i utlandet, eller som skal flytte fra eller til Norge.

Les mer ...

Om Advokatfirmaet Hemnes AS

Hvem er vi?

Advokatfirmaet Hemnes er et nyetablert nisjefirma innen skatt, selskapsrett, og transaksjoner i vid forstand. Firma arbeider i tett samarbeid med andre rådgivere og revisorer. Vi har også et godt internasjonalt nettverk som vi daglig benytter til å løse spørsmål over landegrensene.

Hemnes har gode referanser fra små, så vel som store multinasjonale selskaper. Vi bistår også privatpersoner med deres investeringer og planlegging.

Om Hans Olav Hemnes

Partner, Møterett for Høyesterett

---

Tlf: +47 908 08 835

E-post: hoh@mail.1.hemnes-law.no.co

Les mer ...

Skattenyheter

Innenfor eller utenfor fritaksmetoden?

08.08.2023.

Vi får ofte spørsmål om et selskap eller fond faller innenfor fritaksmetoden. En liten oppdatering om emnet kan være av interesse for mange.

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. Og det gis heller ikke fradrag for tap. 3% av utbytte må inntektsføres, for å nøytralisere at selskapet får fradrag for egne forvaltningskostnader. 

Les mer ...

Skattefeller bør fjernes

Tilliten til skattesystemet er avhengig av at reglene oppfattes som logiske og forutsigbare på sikt. Det er ikke alle regler som oppfattes slik. Fritaksmetoden gjelder for aksjeinntekter mv. som aksjeselskap og likestilte selskap mottar. Reglene er gitt for å motvirke at samme inntekt beskattes flere ganger, normalt har selskapet som deler ut utbytte allerede betalt 22% selskapsskatt.

Les mer ...

Statsbudsjettet 2023 - Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget

Det mest overraskende i regjeringens budsjettforslag for 2023, er 5 pst. ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750 000. Det mangler vel litt konsistens her, denne ekstra arbeidsgiveravgiften er på et lønnsnivå de ansatte får lite eller ingen glede av i trygden.

Les mer ...

Ranking in Chambers High Net Worth

Hans Olav Hemnes ranked as a leading professional advisers in the Norwegian section of Chambers High Net Worth - Private Wealth Law.

Les mer ...

Offentlig støtte, kan det være farlig?

Rundt tre fjerdedeler av offentlig støtte i Norge tildeles bedriftene gjennom skatte- og avgiftsordninger. Her kan det bli tilbakebetalingsplikt og tilleggsskatt om man har fått slik støtte, og nye krav og tolkninger av regelverket ikke er fulgt.

Les mer ...

Skatteplikt på kontinentalsokkel – i Norge og utlandet

Norske selskaper inngår kontrakter med utenlandske, både på land og i Nordsjøen (kontinentalsokkelen). Etter hvert har de norske oljeserviceselskapene opparbeidet seg en betydelig kompetanse som de tar med seg ut i verden. Temaet her er hvordan virksomhet på norsk og utenlandsk sokkel behandles skattemessig.

Les mer ...

Fusjon og fisjon - risikoområder

Fusjon og fisjon er nyttige verktøy som kan brukes ved omorganiseringer, generasjonsskifter og oppkjøp. Samtidig oppstår det en rekke utfordringer innen skatt og selskapsrett som må løses på veien.

Les mer ...

Ut i verden - skatt og etablering av virksomhet i utlandet

Mange norske virksomheter har kapital og gode produkter, og ønsker å ekspandere til utlandet. Da er det viktig å forstå de skattemessige følgene av det en foretar seg. Tar man hensyn til reglene i begge land og forholder seg til disse kan man kan man komme fornuftig ut av satsningen også skattemessig. Trår man feil blir det en kostbar affære.

Les mer ...

Skatterettslig gjennomskjæring – hvor er vi nå?

15. januar 2022

Fra 2020 fikk vi en lovfestet regel om gjennomskjæring. Her har det vært både kamp og omkamp mellom Finansdepartementet og Stortinget om hvordan regelen skal forstås og praktiseres. Nedenfor gjør vi en oppsummering av hvor vi er når det gjelder omorganisering før salg, der gjennomskjæring kan spøke i bakgrunnen.

Les mer ...

Skatt ved omorganisering til holdingmodell

15. januar 2022

Det finnes flere metoder for å opprette en holdingmodell skattefritt. Dette kan gjøres ved bruk av fusjon og fisjon. I enkelte tilfeller velger personlige aksjonærer å gjøre et «billig» og enkelt skattepliktig salg til et nyopprettet holdingselskap fordi de mener det ikke foreligger store merverdier i selskapet.

Les mer ...

Skattfritt boligsalg kan likevel bli skattepliktig

14. januar 2022

De fleste vet at man kan selge boligen sin skattefritt hvis de har eiet og bodd i den i ett år, forutsatt at man selger innen ett år etter at man har flyttet ut. Men i skatteretten er det ingen regel uten unntak. Dette kan komme som en ubehagelig overraskelse for noen. 

Les mer ...

Når tap blir skatt og avgiftspliktig - ikke kjørende og ikke ridende

3. januar 2022

Jenta i folkeeventyret gjorde hverken det ene eller det andre, men kom likevel frem til kongsgården. Spørsmålet er om vi også har slike merkverdigheter i skatteretten. 

Les mer ...

Lån eller egenkapital?

15. desember 2021

Der en nærstående långiver har liten eller ingen skatteplikt for renter, kan det være fristende å kapitalisere et datterselskap med lån i stedet for egenkapital. Dette har spesiell interesse for selskaper med utenlandske eiere, og skattefrie institusjoner og organisasjoner.

Les mer ...

Gode ordninger for aksjer til ansatte - finnes de?

Aksjer og opsjoner til ansatte er ofte ønskelig for få de ansatte med på å satse. Spørsmålet er hvor mye skatt de og selskapet pådrar seg ved slike ordninger.

Les mer ...

Fritaksmetoden

Hva er fritaksmetoden, og hvem gjelder den for? Innenfor eller utenfor fritaksmetoden?

Fritaksmetoden

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap. Metoden er anerkjent og brukt i en rekke land, ofte omtalt som «exempt method» eller «participation exemption».

Formålet med metoden er ikke å frita noen for skatt, men å unngå dobbeltbeskatning. Samme inntekt skal ikke skattlegges to eller flere ganger ved utdelinger og salg av eierandeler mellom selskaper. Når midler deles ut til personlige aksjonærer har vi imidlertid i dag et system med full dobbeltbeskatning som gir aksjonæren 35,2% skatt i tillegg til den skatt selskapet har betalt på sitt skattepliktige overskudd med 22%.

Tre viktige unntak fra fritaksmetoden

For det første omfattes ikke aksjeinvesteringer i høyskatteland utenfor EØS, dersom det norske selskapet eier under 10 % i mindre enn 2 år. Om disse vilkårene er oppfylt er det normalt enkelt å konstatere.

For det andre omfattes ikke investeringer i aksjer i selskap i lavskatteland utenfor EØS.

For det tredje faller lavskatteland innenfor EØS, der selskapet (investeringsobjektet) ikke er reelt etablert og driver reell virksomhet, utenfor fritaksmetoden. Her er gevinst skattepliktig, men tap er likevel ikke fradragsberettiget slik regelen er.

De to siste tilfellene kan være mer problematisk å bedømme i forhold til fritaksmetoden. En variasjon av dette er de tilfellene der det norske selskapet har investert i et utenlandsk "fond" eller "limited partnership" (LP), og en ikke kjenner den underliggende selskapsstrukturen til "fondet" i detalj. 

Selskaper notert på Oslo Børs som det kan være problematisk å vurdere i forhold til regelverket er bla. Bakkafrost og Gaming Inovation Group.

Brexit og fritaksmetoden

Storbritannia forlot EU 1. februar 2020. Fritaksmetoden gjaldt derfor bare investering i aksjer, fond mv. i UK ut 2020. 

Også for britiske selskaper som eier aksjer mv. i norske selskaper vil Brexit ha betydning. 

Norske regler for hvor et selskap er bosatt

Fra og med 2019 er reglene for når et utenlandsk selskap skal regnes for å skattemessig hjemmehørende i Norge endret. Har det reel ledelse i Norge vil det anses norsk med full skatteplikt hit. Vi er ikke kjent med at skattemyndighetene har 'tvangsflyttet' større selskaper til Norge i medhold av de nye bestemmelsene, men man bør være oppmerksom på problemstillingen. 

Som investor må du vurdere selv

Vi har laget en oversikt over noen utenlandske selskaper som er notert på Oslo børs, og som kan gi veiledning for å vurdere om selskapet en investerer i, er i eller utenfor fritaksmetoden. Listen bør kunne gi nyttig hjelp, men er du investor må du selv foreta en grundig vurdering av de enkelte investeringene. Er du i tvil, bør det komme til uttrykk i merknadsrubrikken til selvangivelsen på en slik måte at du unngår risiko for tilleggsskatt.

Se vår veiledning - Liste over utenlandske selskaper på Oslo Børs

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Under finner du vår kontaktinformasjon.

22 73 21 23404 72 420
Tullins gate 2, 0166 OSLO
Orgnr 926 876 600

Oppdragsbetingelser

Trykk på "les mer" for å lese våre oppdragsbetingelser.

Les mer ...

Standard terms of assignment

Click "les mer" to read our standard terms of assignment.

Les mer ...